Kunnossapidon luotettavuusmalli – työkalu tekemisen laittamiseksi tärkeysjärjestykseen

Sähköverkon kunnossapito on kuin kotitalouden hoito, siihen on jokaisella oma tapansa. Ja niin täytyy ollakin, koska jokainen verkko on yksilö ja lähes oma persoonansa. Verkkoon vaikuttavat niin monet seikat, kuten maasto-olosuhteet, vesistöt, alueen kasvillisuus, väestön jakautuminen ja tiheys, teollisuuden määrä ja niin edelleen.

Perinteisesti sähköverkkojen kunnossapitoa on tehty aikaperusteisesti, eli tietyt alueet huolehditaan aina tietyin väliajoin. Perinteisissä menetelmissä ei kuitenkaan pystytä kattavasti huomioimaan esimerkiksi linjojen ympäristöä tai rakenteissa käytettyjen komponenttien vaikutuksia huolenpidon tarpeeseen, johtuen kokonaisuuden monimutkaisuudesta ja mahdollisesti suuresta verkostomäärästä. Kalenteriperusteisesti tehdyt toimet pitävät verkon kunnossa isossa kuvassa, mutta eivät ota huomioon millaista huolenpitoa sen eri osat voisivat tarvita.

Jo pitkään verkkoyhtiöissä on mietitty myös toisenlaista tapaa tehdä kunnossapitoa, perustuen luotettavuuteen. Siinä jokaista verkonosaa käsiteltäisiin enemmän yksilönä sen ominaisuuksien perusteella. Luokittelussa voitaisiin ottaa huomioon verkon vika-alttius, tekninen kunto, johto-osuuden vaikuttavuus sähkönjakelulle ja yhteiskunnalle sekä kasvillisuus. Näiden kaikkien muuttujien huomioiminen kunnossapidon suunnittelussa on todella vaikeaa ja työlästä, ellei jopa mahdotonta. Varsinkin jos verkkoa on paljon.

Olemme kuitenkin Järvi-Suomen Energian ja Elveran kanssa luoneet työkalun, jolla luotettavuutta voidaan analysoida.

Kuitenkin mahdollista?

Evisionin, Järvi-Suomen Energian ja Enervan ammattilaisten keskuudessa heräsi reilu vuosi sitten ajatus, voisiko luotettavuuteen perustuvan mallin toteuttaa jollakin tapaa datan yhteen keräävän järjestelmän avulla. Ajatusta lähti syventämään Enervan palvelupäällikkö diplomityössään, ja hahmotteli siinä raamit verkon luotettavuutta arvioivalle mallille. Evision ja Järvi-Suomen Energia jatkoivat tästä, ja heidän osaajansa rakensivat yhteistyössä prototyypin luotettavuutta arvioivasta data-alustasta. Siinä kaikki olemassa oleva kunnossapitoon vaikuttava tieto tuodaan samaan paikkaan, ja sen perusteella lasketaan verkonosan luotettavuudelle tunnusluku. Järjestelmä piirtää eri verkonosien luotettavuusarviot kartalle helposti jäsenneltäväksi kokonaisuudeksi, jossa voidaan tarkastella myös arvioon vaikuttavia tekijöitä yhdellä silmäyksellä.


Projekti prototyyppeineen onnistui yli odotusten ja tutkimuksen tuloksena tulimme Järvi-Suomen Energian ja Enervan kanssa kehittäneeksi analytiikkatyökalun, jolla jakeluverkon luotettavuutta voi isossa kuvassa analysoida tehokkaasti. Analytiikkatyökalun avulla saadaan kaikki haluttu data samaan ympäristöön, ja sitä voidaan käyttää tarkastuksien ja kunnossapidon suunnittelun lisäksi myös tukena uusien investointien ja saneerauksien suunnittelussa. Varsinkin sähköverkon investoinneissa luotettavuus voi olla jatkossa merkittävä tekijä saneerattavien alueiden laittamisessa tärkeysjärjestykseen. Vuoden 2024 alusta voimaan tullut valvontamalli leikkaa rajusti monien verkkoyhtiöiden resursseja tehdä investointeja, ja niitä on pakko priorisoida. Analytiikkatyökalun avulla investointeja voidaan priorisoida tehokkaammin niihin verkonosiin, joilla on merkitystä toimitusvarmuuteen, ja ovat saneerauksen tarpeessa.


Jos analytiikkatyökalu herätti mielenkiintosi, ole yhteydessä niin puhutaan lisää, miten se voisi teitä hyödyttää.