Tietosuojaseloste

Voimassa alkaen 31.3.2023

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Evision Oy (jatkossa Evision)

Y-tunnus: 0215863-7

Käyntiosoite: Otto Mannisen katu 6, 50100 Mikkeli

Verkkopalvelu: www.evision.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Milla Ratia, puh. 010 210 4320

2 YHTEYDENOTOT

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Evisioniin seuraavien yhteyksien kautta:

Puhelin: 010 210 4320

Sähköposti: milla.ratia@evision.fi

Käyntiosoite: Otto Mannisen katu 6, 50100 Mikkeli

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä.

Evision toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

3 REKISTERIN NIMI

Evisionin asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Evisionin asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Evisionin palveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa, digitaalisissa palveluissa tai muun henkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Evision rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen
 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (tieteellinen tutkimus) sekä
 • Yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Evisionin välillä
 • Evisionin oikeutettuun etuun mm. silloin, kun Evision käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee tietoja Suur-Savon Sähkö- konsernin sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa
 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun Evisionin erikseen pyytämään suostumukseen.
 • Lisäksi Evisionin henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen. Tällaisia lakeja ovat mm. energiatehokkuuslaki ja kuluttajansuojalaki.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakastiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)
 • mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat
 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi
 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot

Palvelutapahtumien tiedot:

 • tapahtuma-aika
 • tapahtuman syy
 • asiakaspuhelun nauhoitus
 • Asiakaskyselyjen tiedot:
 • palvelukokemukset
 • Laskutustiedot:
 • laskutuksen perusteet
 • tiedot maksuista ja maksukäyttäytymisestä
 • pankkitiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • käytetyt palvelut
 • tilatut julkaisut
 • evästeet
 • aineistojen lataukset nettipalvelusta
 • sivujen selaustieto
 • selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • ip-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Hankitut tiedot:

 • Edellä mainittujen tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa saatetaan käyttää ulkopuolisia tietolähteitä, jotka kuvattu tarkemmin alla kohdassa säännönmukaiset tietolähteet

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Evisionin lukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8 TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Käyttötarkoituksen jälkeen tietoja säilytetään luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa vaarantamatta. Henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn sitä erikseen pyytäessä.

Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Evisionin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain tietosuojalainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

11.3 Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään.

Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat tiedot, mikäli henkilötietoja ei enää
tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen.

Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta.

Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitä oikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansa hoitamisessa muilla kanavilla.

11.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja kieltää se, milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä kohdassa 2 kerrottujen yhteystietojen lisäksi sähköisen uutiskirjeen kieltolinkin avulla.

11.7 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Evisionin digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

11.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700 Sähköposti: tietosuoja@om.fi